Publicatiedatum: 3 januari 2022

Voor het eerst zijn met alle corporaties en huurdersbelangenverenigingen die actief zijn in de gemeente Schagen gezamenlijke afspraken gemaakt. Dit was al langer een gedeelde wens van de gemeente, Wooncompagnie, Woonzorg Nederland, Woningstichting Den Helder en de huurdersbelangenverenigingen.

Vertrouwen in samenwerken
‘Samen staan we sterker in het oplossen van de woningcrisis, waar de sociale huursector een deel van de oplossing kan zijn. We zien met vertrouwen de samenwerking in de komende jaren tegemoet,’ aldus wethouder Jelle Beemsterboer. De nieuwe koers van Wooncompagnie sluit uitstekend aan bij de intentie om met andere partijen deze opgave op te pakken. ‘Veel meer woningen bouwen en bestaande woningen verstandig verbeteren zodat er sneller een veel ruimer en meer gevarieerd woonaanbod ontstaat, is een van de vier pijlers van onze nieuwe Koers’, aldus directeur-bestuurder Stefan van Schaik van Wooncompagnie. ‘We hebben grote ambities voor onszelf vastgesteld en zijn heel blij deze ook terug te zien in de prestatieafspraken met al deze partijen. Samen bereiken we altijd meer dan alleen, daar zijn we van overtuigd’.

Toenemende opgave
Alle inwoners van Schagen moeten goed kunnen en blijven wonen, in het bijzonder ook kwetsbare huurders. ‘We zien een toenemende opgave op het sociaal-maatschappelijke vlak. Bij deze opgave gaat het om ondersteuning van kwetsbare bewoners’, aldus Angelo van Rijn gebiedsregisseur van Wooncompagnie. ‘Vanuit onze verschillende verantwoordelijkheden gaan we ons hier samen optimaal voor inspannen.’

Meer mogelijkheden door wijziging verhuurderheffing
De nieuwe prestatieafspraken gelden voor de komende 5 jaar. Het gaat om afspraken zoals de bouw van nieuwe sociale huurwoningen en de verduurzaming van al bestaande sociale huurwoningen. Ook is er met elkaar afgesproken de komende jaren tenminste 410 nieuwe sociale huurwoningen in de gemeente te bouwen. Daarnaast gaan we aan de slag met wijzigingen die het nieuwe kabinet doorvoert op het gebied van de verhuurdersheffing en de mogelijkheden die dit biedt voor de bouw van extra woningen in de gemeente.

De Alkmaarse woningcorporaties leveren in 2022 149 nieuwe woningen op en starten met de bouw van 104 woningen. Daarnaast verduurzamen en verbeteren ze volgend jaar bijna 2.500 woningen. Ook besteden ze ruim € 560.000 aan leefbaarheid van buurten en wijken. Deze en andere afspraken hebben ze met de gemeente en hun huurdersorganisaties vastgelegd in prestatieafspraken 2022.

 

De vraag naar woningen is enorm hoog. Dat geldt ook voor de vraag naar sociale huurwoningen. Uit recent woningmarktonderzoek blijkt de vraag de komende jaren zelfs hoger dan eerder was berekend. Het gaat om het toevoegen van 1.900 tot 2.800 sociale huurwoningen tot 2030. Aan de ‘versnellingstafel’ bespreken bestuurders van de gemeente Alkmaar en corporaties nieuwe locaties waar kan worden gebouwd en hoe de nieuwbouw kan worden versneld. Voor de komende jaren zijn er nog genoeg harde plannen. De Alkmaarse corporaties hebben tot en met 2023 de bouw van ruim 250 woningen op de planning staan. In totaal investeren de corporaties daarin bijna € 60 miljoen.

€ 21 miljoen voor verduurzaming
Een andere grote opgave voor de corporaties is het onderhouden en verduurzamen van hun woningen. Daarin investeren ze € 21 miljoen in 2022. In totaal gaat het om bijna 2.500 woningen waaraan verschillende ingrepen worden gedaan. Het gaat bijvoorbeeld om het isoleren van woningen, het plaatsen van zonnepanelen en het aansluiten van woningen op het warmtenet. Deze ingrepen leveren extra comfort op voor de huurder, maar ook lagere energielasten. Daarnaast werken de HAL-gemeenten en de corporaties aan het uitvoeringsprogramma ‘gasloos wonen’.

De hoge investeringen mogen niet ten koste gaan van de belangrijkste taak van een woningcorporatie: het verhuren van betaalbare woningen. Om die betaalbaarheid te waarborgen, hebben de corporaties afspraken gemaakt over percentages woningen onder de verschillende huurtoeslaggrenzen. Zo moet minimaal 95% van de woningen onder de zogenoemde liberalisatiegrens (€ 763,47) vallen, minimaal 75% onder de hoge aftoppingsgrens (€ 678,66) en minimaal 60% onder de lage aftoppingsgrens (€ 633,25).

Woonservicezone in Graft-De Rijp
Op het gebied van wonen en zorg hebben de gemeente, corporaties en huurdersorganisaties ook afspraken gemaakt. Een bijzondere daarin is dat partijen willen komen tot een pilot voor realisatie van een woonservicezone met wijksteunpunt in Graft. In Graft is die mogelijkheid er bij de herontwikkeling van de voormalige schoollocatie de Baanbreker.

 

De prestatieafspraken zijn gemaakt tussen de gemeente Alkmaar, woningcorporaties Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Woonwaard en de huurdersorganisaties.