Publicatiedatum: 21 januari 2020

Voorstel nieuwe verdeling sociale huurwoningen

Meer kans voor actief woningzoekenden en mensen met dringende omstandigheden

 

15 gemeenten en 14 corporaties in de regio’s Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland, waaronder Wooncompagnie, bereiden een nieuwe toewijzing van sociale huurwoningen voor. Dit voorstel wordt nu aan de 15 gemeenteraden voorgelegd en geeft de woningzoekenden die dringend op zoek zijn naar een sociale huurwoning straks mogelijkheden om sneller een woning te vinden. In de voorbereiding hebben ook verschillende huurders kunnen meepraten en meedenken. De raden besluiten eind 2020 definitief over het voorstel.

 

Voorstel op hoofdlijnen

In het huidige systeem van woonruimteverdeling is inschrijfduur het uitgangspunt. Degene die het langste wacht, is het eerste aan de beurt. Daarmee wordt nu geen recht gedaan aan woningzoekenden die een dringend huisvestingsprobleem hebben. In het voorstel wordt, naast inschrijfduur, ook rekening gehouden met de omstandigheden van de woningzoekende en het zoekgedrag. Het systeem van urgenties blijft bestaan. Ook blijft een flink deel van de woningen beschikbaar voor huishoudens die geen dringende omstandigheden of urgentie hebben.

 

Huurders geraadpleegd

Alle 29 partijen werken sinds 2018 aan deze nieuwe toewijzingsregels van sociale huurwoningen. In 2019 zijn inwoners uitgebreid betrokken via een regionale enquête, lokale discussieavonden en focusbijeenkomsten voor jongeren en overige huurders. 23.000 Mensen hebben de enquête ingevuld. Bewoners is onder meer gevraagd welke woningzoekenden voorrang moeten krijgen. De drie meest genoemde omstandigheden: gescheiden met kinderen, inwonende gezinnen en thuiswonende jongeren, zijn 1-op-1 overgenomen.

 

Verdere uitwerking

Na bespreking van het voorstel op hoofdlijnen in de 15 raden wordt het voorstel verder uitgewerkt en eventueel aangepast op basis van de reacties. Daarna wordt het aangeboden aan de colleges van Burgemeester en Wethouders. Hen wordt verzocht het voorstel vrij te geven voor inspraak. Dat is het moment dat inwoners ook kunnen laten weten wat zij vinden van dit voorstel. Het nieuwe voorstel wordt naar verwachting in de eerste helft van 2021 van kracht.

 

Wilt u hierover meer weten? Ga dan naar www.voorwieisdesocialehuurwoning.nl