Wat betekent passend toewijzen voor mij?

Misschien heeft u er al iets over gehoord: vanaf 1 januari 2016 moeten woningcorporaties sociale huurwoningen ‘passend toewijzen’. Waarom is dat verplicht en wat betekent dit voor u als woningzoekende? Hieronder treft u een lijst met veelgestelde vragen én een handige huur-inkomentabel 2019 aan. Zo vindt u snel de informatie waarnaar u op zoekt bent.

Veelgestelde vragen

Woningcorporaties moeten bij het toewijzen van sociale huurwoningen voldoen aan de passendheidsnorm. De overheid wil hiermee voorkomen dat de huishoudens met de laagste inkomens in te dure woningen terecht komen.

Wat staat er in de wet? 
  • Van de toewijzingen aan huishoudens met een inkomen tot en met de huurtoeslaggrens betreft minstens 95% een woning met een aanvangshuur tot en met de aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag.
  • De norm geldt voor alle nieuwe verhuringen aan huishoudens met een inkomen tot en met de huurtoeslaggrens, ook bij nieuwbouwwoningen.
  • Haalt een woningcorporatie de norm niet, dan krijgt ze mogelijk een sanctie, bijvoorbeeld een bestuurlijke boete, van de toezichthouder.
Maximale aanvangshuur
Van alle nieuwe toewijzingen aan huishoudens met een inkomen tot en met de huurtoeslaggrens moet de woningcorparatie zich in minstens 95% van de gevallen houden aan de volgende huurprijzen:
  • Bij één- en tweepersoonshuishoudens: maximaal 607,46 euro (prijspeil 2019)
  • Bij drie- en meerpersoonshuishoudens: maximaal 651,03 euro (prijspeil 2019)
5% uitzonderingen toegestaan
Bij hoogstens 5% van de toewijzingen aan huishoudens met een inkomen tot en met de huurtoeslaggrens kan de woningcorporatie een uitzondering maken en een woning met een hogere aanvangshuur toewijzen:
  • Bij één- en tweepersoonshuishoudens: tussen 651,03 euro en 720,42 euro (prijspeil 2019)
  • Bij drie- en meerpersoonshuishoudens: tussen 651,03 euro en 720,42 euro (prijspeil 2019)
Het principe van passend toewijzen is eenvoudig. Heeft u recht op huurtoeslag? Dan mogen wij u alleen een woning toewijzen met een subsidiabele huurprijs onder de aftoppingsgrens voor de huurtoeslag.
 
Bij een eventuele toewijzing van een woning worden uw gegevens getoetst volgens de meest recente inkomensverklaring van de Belastingdienst en de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente waarin u woont.

Let op! Het is belangrijk dat uw persoonlijke en financiële gegevens juist in het woonruimteverdeelsysteem staan.
 
Nee, voor de bepaling van uw gezamenlijk verzamelinkomen telt het inkomen van thuiswonende kinderen niet mee. Thuiswonende kinderen tellen wél mee bij de bepaling van de huishoudgrootte.
 
Heeft u een gezamenlijk inkomen boven de huurtoeslaggrens en dus geen recht op huurtoeslag, maar ligt het (gezamenlijk) verzamelinkomen onder de € 42.436 (prijspeil 2019)? Dan komt u in aanmerking voor alle sociale huurwoningen met een huurprijs tot € 720,42.
 
Wilt u in aanmerking komen voor een sociale huurwoning? Dan mag het (gezamenlijk) verzamelinkomen niet hoger zijn dan € 42.436 (prijspeil 2019). Wij zijn verplicht uw inkomen om te rekenen naar het huidige jaar door middel van een door de Rijksoverheid vastgesteld percentage. Wij wijzen alleen toe aan de hand van gegevens van de belastingdienst over het jaar 2019. Er kan geen uitzondering gemaakt worden.
Bespreek dit met een van onze Verhuisadviseurs. Zij kijken naar uw persoonlijke huidige situatie en kijken naar de eventuele mogelijkheden.
Meer informatie over passend toewijzen en huurtoeslag vindt u op www.rijksoverheid.nl en www.toeslagen.nl. Gebruik de zoektermen ‘Woningwet’ en ‘Passend toewijzen’.