Vergunninghouders, alle vragen en antwoorden op een rij

Veel in het nieuws: de gemeente Castricum kiest ervoor vergunninghouders niet meer met voorrang aan een woning te helpen. Ondanks de taakstelling die hiervoor is opgelegd vanuit de Overheid. Wat zijn de regels, hoe gaat Wooncompagnie hiermee om? En wat is het standpunt van Wooncompagnie over de huisvesting van vergunninghouders? Dat lees je hier.

Veelgestelde vragen

Een vluchteling is iemand die zijn of haar land ontvlucht is, huis en haard achter zich heeft gelaten. Een vergunninghouder is een vluchteling die van de Nederlandse Overheid een verblijfsvergunning heeft gekregen.
Dit aantal wordt gebaseerd op het aantal inwoners per gemeente. Hoe meer inwoners, hoe meer vergunninghouders de betreffende gemeente moet huisvesten. Dit is door de Rijksoverheid bepaald.
De Huisvestingswet bevat het kader, hierbinnen stellen gemeenten hun woonruimteverdelingsregels o. Dit doen gemeenten in hun huisvestingsverordening. Zij zijn vanuit de overheid verplicht hierin twee urgente groepen op te nemen: mensen uit een blijf-van-mijn-lijfhuis en mantelzorgers. Tot voor kort hoorden vergunninghouders ook tot dit rijtje, dit is sinds 2017 geschrapt. Wel blijven gemeenten verplicht om vergunningshouders te huisvesten. Gemeenten bepalen zelf hoe zij dit organiseren.  
Gemeenten zijn door de Rijskoverheid verplicht om vergunninghouders te huisvesten. Het aantal vergunninghouders dat een gemeente moet huisvesten wordt bepaald aan de hand van het aantal inwoners van de betreffende gemeente. Sinds de Huisvestingswet is aangepast (januari 2017) bepalen gemeenten zelf hóe zij dit organiseren. Als de gemeente minder vergunninghouders huisvest dan het taakstellende aantal, legt de overheid per niet gehuisveste vergunninghouder een boete op.
Wooncompagnie zet zich ten volle in om te zorgen dat gemeenten aan hun taakstelling kunnen voldoen. Omdat er ook een verantwoordelijkheid is naar de regulier woningzoekenden, streven we ernaar maximaal 20-25% van vrijgekomen woningen direct toe te wijzen aan urgenten, waaronder ook vergunninghouders.

Gemeenten bepalen zelf hoe zij dit organiseren. Vaak gaat dit als volgt:
Wooncompagnie ontvangt van het COA (Centraal Opvangorgaan Asielzoekers) een overzicht de vergunninghouders die betrekking hebben op de gemeentelijke taakstelling. Op basis van het vrijgekomen woningaanbod probeert Wooncompagnie deze mensen zo goed mogelijk te huisvesten.
In de gemeente Purmerend gaat dat anders: als een geschikte woning vrijkomt, meldt de corporatie*) dit bij de gemeente Purmerend. De gemeente zorgt, in overleg met het COA, voor een kandidaat, vaak een gezin, voor deze woning. Vervolgens wordt deze kandidaat door de corporatie gehuisvest.
De vergunninghouder heeft zelf geen invloed op de gemeente of de woning waar hij/zij gehuisvest wordt.

*) In Purmerend zijn Intermaris, Rochdale, Woonzorg en Wooncompagnie actief.  

Gemeenten bepalen of urgentie van toepassing is en ook de volgorde tussen de verschillende urgente groepen. Voor Wooncompagnie is het daarom in ons werkgebied op verschillende manieren geregeld. Ook urgenten hebben geen invloed op de woning die hen wordt toegewezen. Toch wordt daar wel naar gekeken: zeker waar het gaat om de medisch urgente woningzoekenden speelt het soort woning een rol.

Regio Purmerend en regio Schagen
Of er wel/geen sprake is van urgentie bepaalt de gemeente. Corporaties die in het betreffende gebied actief zijn, zoeken per kandidaat een geschikte woning. In de regio Schagen hebben we jaarlijks +/- 7 urgenten te huisvesten. In de regio Purmerend ligt dit aantal hoger. 

Regio Schermer
In deze regio worden de woningen verdeeld via Sociale Verhuurders Noord Kennemerland (SVNK). De meeste mensen worden gehuisvest in de gemeenten Alkmaar en Heerhugowaard. In deze gemeenten heeft Wooncompagnie geen bezit. 

Regio West-Friesland
Of er wel/geen sprake is van urgentie bepaalt de gemeente. Urgenten krijgen extra woonpunten toegewezen. Hiermee kijken zij naar het beschikbaar woningaanbod. Dit is hetzelfde woningaanbod waar regulier woningzoekenden uit kunnen kiezen.


De druk op de woningmarkt is momenteel hoog, zeker in het zuidelijke deel van ons werkgebied (regio Purmerend/Waterland). De hoge woningdruk komt doordat er de laatste jaren door de crisis weinig is bijgebouwd en het aantal woningzoekenden is toegenomen. Zeker de groep bijzondere woningzoekenden is toegenomen. Dat komt onder meer door de bezuinigingen in de GGZ, het verdwijnen van verpleeghuizen, het langer zelfstandig thuis moeten wonen.
Dit zorgt voor straten of buurten die soms snel van samenstelling veranderen. Soms raakt de samenhang eruit en is er problematiek. Een zorgwekkende ontwikkeling, vindt Wooncompagnie. Dit probleem los je niet op door vergunninghouders geen voorrang meer te geven.

Daar waar kan willen we versneld nieuwbouwprojecten uitrollen, met name daar waar de druk hoog is. In Purmerend hebben we hierover ook afspraken met de gemeente gemaakt. Daarnaast kijken we naar doorstroombevorderende maatregelen: bijvoorbeeld de ‘seniorenmakelaar’ en voorrang voor huurders bij nieuwbouwprojecten. Op deze manier hebben we nu al 50 verhuizingen meer dan vorig jaar (was 800 verhuizingen in 2017, in 2018 staan we nu op 850). Voor 2019 streven we naar 900 verhuizingen.


Er zijn meerdere groepen mensen die voorrang krijgen op een woning. Deze urgenten krijgen voorrang omdat deze mensen zich niet kunnen voorbereiden door tijdige inschrijving als woningzoekenden, zij hebben acuut een woning nodig. Ook vergunninghouders hebben zich niet op voorhand in kunnen schrijven voor een woning. Wij bieden vergunninghouders net als andere urgenten een dak boven het hoofd. Een vergunninghouder wordt door de Overheid toegewezen aan een gemeente, hier kan de vergunninghouder niet in kiezen. Ook hebben zij geen invloed op de woning die hen wordt toegewezen.

Zie verder vraag:
- Zijn gemeenten nu wel of niet verplicht om vergunninghouders te huisvesten?
- Wat vindt Wooncompagnie: wel/geen voorrang voor vergunninghouders bij het toewijzen van een woning?Gemeenten bepalen of urgentie van toepassing is. Denk hierbij aan: sociaal urgenten (bijvoorbeeld mensen die uit en blijf van mijn lijf huis komen), medisch urgenten, stadsvernieuwingsurgenten (bewoners wiens huis gesloopt of grondig gerenoveerd wordt). Deze mensen hebben acuut een woning nodig en hebben zich hiervoor niet tijdig kunnen inschrijven.
Ook voor deze doelgroep spannen we ons in om hen een veilig thuis te bieden. 

Zie verder vraag:
- Hoe is de woningtoewijzing voor urgenten geregeld?
- Wat vindt Wooncompagnie: wel/geen voorrang voor vergunninghouders bij het toewijzen van een woning?
- Waardoor is de druk op de woningmarkt nu zo groot?
- Wat ziet Wooncompagnie als passende oplossing voor de krapte op de woningmarkt?

Wel voorrang voor vergunninghouders. We vinden het onverstandig dat de landelijke voorrangsregeling uit de huisvestingswet geschrapt is. We pleiten ervoor dat gemeenten in hun lokale huisvestingverordering alsnog voorrang geven aan vergunninghouders.
Wooncompagnie zet zich ten volle in om te zorgen dat gemeenten aan hun taakstelling kunnen voldoen. We hebben het hier over mensen die hun land ontvlucht zijn en geen (sociaal) netwerk hebben om op terug te vallen. Wij bieden vergunninghouders net als andere urgenten een dak boven het hoofd.
Omdat er ook een verantwoordelijkheid is naar de regulier woningzoekenden, streven we ernaar maximaal 20-25% van vrijgekomen woningen direct toe te wijzen aan urgenten, waaronder ook vergunninghouders. Want wij vinden dat woningcorporaties niet moet dienen als een vangnet voor wie niets te kiezen heeft.  Wij staan voor een breed en gevarieerd segment in de woningmarkt waar uiteenlopende mensen naast elkaar wonen.