< Terug naar overzicht

Wij passen onze investeringsplannen aan

PageRight_137908BannerStarterslening2_160x89px 4 juni 2013 - De nieuwe meerjarenbegroting van Wooncompagnie is aangepast. Daarin is het voor de komende vijf jaar geplande investeringsvolume met 25% verlaagd. Het omvat nog altijd 150 miljoen euro: wij blijven ook de komende jaren investeren in verbetering en vernieuwing van ons woningbezit.

Aanleiding
De teruggang in investeringen kent meerdere redenen. De voornaamste aanleiding is de verhuurderheffing uit het regeerakkoord van kabinet Rutte II. Wij gaan jaarlijkse een heffing betalen en die loopt op tot 12 miljoen euro in 2017.

Blijven investeren in onderhoud
Wij  blijven ons  inspannen voor betaalbare huren  en willen de verhuurderheffing niet volledig op  onze  huurders verhalen. Tevens blijven we investeren in het onderhoud van onze woningen. Als gevolg daarvan zullen , zeker op termijn,  onze investeringen in o.a. nieuwbouw lager worden dan door ons en door onze partners gewenst.

Lagere opbrengsten uit verkopen

De veranderende omstandigheden op de woningmarkt vormen een bijkomende aanleiding. Wooncompagnie rekent voorzichtigheidshalve met lagere opbrengsten uit de verkoop van huurwoningen. Het aantal verkopen zal in 2013 naar verwachting teruglopen. Als verkoop minder geld opbrengt, kan er minder worden geïnvesteerd.

Onze uitgangspunten
Wij hanteren  een aantal volkshuisvestelijke uitgangspunten om binnen de investeringsvoornemens prioriteiten te stellen en de juiste beslissingen te kunnen nemen.

  • Investeringen in de kwaliteit en duurzaamheid van de bestaande woningvoorraad blijven zoveel mogelijk overeind. Wij blijven ons inspannen om het woningbezit energiezuinig te maken en geschikt voor mensen waarbij de leeftijd met beperkingen komt.
  • In de categorie nieuwbouw handhaven we zoveel mogelijk de plannen voor betaalbare huurwoningen. Plannen die verder van deze kernactiviteit afliggen, zoals de ontwikkeling van brede scholen en ander maatschappelijk vastgoed, zijn geschrapt of krijgen een lage prioriteit.
  • Op het gebied van zorggebonden vastgoed nemen de investeringsrisico’s sterk toe. Bezuinigingen in de AWBZ versterken dat. Bouwplannen die later kunnen worden omgezet in reguliere woningen krijgen daarom de voorkeur boven (semi)intramurale plannen.

Uiteraard worden ook praktische zaken meegewogen, zoals: in welke fase is de planontwikkeling, zijn er al verplichtingen aangegaan, worden andere partijen benadeeld, zijn de plannen financieel gezond?

Bedrijfslasten verlagen
Overigens blijven we  ook  de bedrijfslasten verder  verlagen, zodat alle beschikbare middelen worden ingezet waarvoor ze zijn bedoeld: namelijk het bouwen en beheren van sociale  betaalbare huurwoningen. Zo werken we aan een blijvend financieel gezonde organisatie.

Zorgwekkend
De aanpassingen in onze voornemens zorgen voor gemengde gevoelens. We zijn er trots op dat we de maatregelen uit het Regeerakkoord als een betrouwbare  corporatie kunnen beantwoorden. We schuiven de rekening niet  zomaar door naar onze huurders en gaan niet terug in dienstverlening en onderhoud. Toch overheersen de zorgen. Doorvoering van de Kabinetsplannen zorgt voor forse lastenverzwaring bij huurders en brengt de betaalbaarheid in het geding. Investeringen in nieuwbouw nemen af en ingrepen in de leefbaarheid komen te vervallen. Dat alles zet de kwaliteit van de lokale  sociale verhuur onder grote druk.