< Terug naar overzicht

Woningwet en woningmarkten

22 juni 2016 - Eind mei 2016 hebben de voorzitters van de RAP-regio’s, onder voorzitterschap van de gedeputeerde Wonen van de Provincie Noord-Holland, bestuurlijk overleg gevoerd over de regiovorming in het kader van de Woningwet 2015. De uitkomst van dit overleg is dat er wordt ingezet op de vorming van twee regio’s: Noord-Holland-Noord (NHN) en de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De gemeenten in de regio Waterland kiezen er in het voorstel voor om zich aan te sluiten bij de MRA. In het daartoe strekkende voorstel merken de gemeenten de regio NHN aan als kernregio voor Wooncompagnie en Intermaris, zodat zeker is gesteld dat deze corporaties in NHN kunnen blijven investeren. De gemeenten in de regio Waterland zien ervan af de MRA aan te merken als kernregio voor Wooncompagnie en Intermaris. Tegelijk bevat het voorstel de voorwaarde dat een ontheffing wordt verkregen voor Wooncompagnie en Intermaris om in de gemeenten in de regio Waterland te mogen blijven investeren.

Aanvragen en zienswijze
Het voorstel is voorgelegd aan de gemeentebesturen in de betreffende RAP-regio’s en ook aangenomen. Aansluitend is door de MRA een zienswijze gevraagd aan de corporaties binnen de MRA (klik hier) en aan belanghebbende gemeenten in de woningmarkten NHN (klik hier). Andersom is een zienswijze gevraagd aan de corporaties binnen NHN (klik hier) en aan belanghebbende gemeenten in de MRA (klik hier). Als alles gaat zoals nu voorgesteld dan ligt er voor 1 juli 2016 een concreet voorstel voor de regiovorming bij de minister van BZK met een akkoord van alle gemeenten waar Wooncompagnie nu actief is en met een positieve zienswijze van alle collega corporaties.

Besluitvorming
De minister neemt eerst een besluit over de voorgestelde indeling in twee regio’s incl. de aanwijzing van NHN tot kernregio voor Wooncompagnie en Intermaris. Pas nadat de woningmarkregio’s door de minister zijn vastgesteld kunnen de twee corporaties Wooncompagnie en Intermaris ontheffing aanvragen om ook buiten de vastgestelde kernregio in de regio Waterland actief te mogen blijven. De nu door de gemeenten gemaakte keuze voor twee woningmarktregio’s brengt derhalve een risico met zich mee: Het risico dat Wooncompagnie en/of Intermaris uiteindelijk geen ontheffing krijgen voor de regio Waterland. Zelf achten wij het risico klein gezien het draagvlak bij alle gemeenten en bij alle corporaties voor de nu gekozen oplossing. Maar zekerheden over het besluit van de Minister is niet vooraf te geven. Het is mede om die reden dat wij recentelijk de handtekening hebben gezet onder twee mooie nieuwbouwprojecten in Purmerend en Edam-Volendam  om er zeker van te zijn dat Wooncompagnie deze kan bouwen los van de uitkomst van de besluitvorming.