< Terug naar overzicht

Wooncompagnie blijft inzetten op betaalbaarheid

Betaalbaarheid banner 28 maart 2019 - Een gematigde huurverhoging is niet echt een verrassing: de huurders van Wooncompagnie wisten door een meerjarenafspraak met de Samenwerkende Huurdersorganisaties voor drie jaar vooruit wat ze maximaal aan huurverhoging zouden ontvangen. Op basis van de gemaakte afspraken komt de gemiddelde huurverhoging uit op 1,2% en dat is lager dan de inflatie. Nieuw dit jaar is een aanscherping door het Sociaal Huurakkoord als het gaat om de mogelijkheid om huurbevriezing aan te vragen. Dit jaar loopt de meerjaren-huurafspraak af en gaat Wooncompagnie weer in gesprek met haar huurders. Want niets is fijner dan enige zekerheid over de ontwikkeling van de huurlast voor de komende jaren.

Gemiddelde huurverhoging van 1,2 procent
Huurders van de corporatie gaan per 1 juli aanstaande gemiddeld 1,2 procent meer huur betalen. Dat is lager dan de inflatie (1,6%) en aanzienlijk lager dan wettelijk mag worden gevraagd (4,1 tot 5,6%). De corporatie heeft op haar voorstel voor de huuraanpassing 2019 een positief advies ontvangen van de Samenwerkende Huurdersorganisaties (SHO).

Huurprijs gebaseerd op streefhuur
Wooncompagnie baseert de jaarlijkse huurverhoging niet op het inkomen, maar op de afstand tussen de huidige huurprijs en de streefhuur: de reële huurprijs die kan worden gevraagd als woningen vrijkomen. Huurders met een huur boven die streefhuur, krijgen geen huurverhoging. Huurders met een huur onder de streefhuur betalen dit jaar maximaal twee procent meer huur en niet meer dan € 12,50 per maand. Huurders met een huur die gelijk is aan de streefhuur krijgen 1,6 procent huurverhoging. Voor vrije sectorwoningen geldt eveneens een huurverhoging van 1,6 procent.

Sociaal Huurakkoord
Volgens het Sociaal Huurakkoord dat de Woonbond met Aedes heeft afgesloten kunnen sommige huurders met een laag inkomen en een hoge huur huurbevriezing aanvragen. Huurders die recht hebben op huurtoeslag maar een huur hebben die hoger is dan de zogeheten aftoppingsgrens, kunnen in aanmerking komen voor huurbevriezing. 

Huurbevriezing kan worden aangevraagd nadat huurders bericht hebben gekregen over de huurprijs per 1 juli. Huurders van Wooncompagnie worden binnen twee weken digitaal geïnformeerd over de jaarlijkse huuraanpassing. Huurders die mogelijk in aanmerking zouden kunnen komen voor huurbevriezing worden hierover afzonderlijk geïnformeerd. Bewoners die niet beschikken over een e-mailadres, ontvangen een brief per post. Bewoners kunnen wel alvast de online check voor huuverlaging of –bevriezing doen, via de site van de Woonbond: www.woonbond.nl.

Huurders wat zekerheid geven
Voor wat betreft het huurbeleid heeft Wooncompagnie een meerjarenafspraak gemaakt met de Samenwerkende Huurdersorganisaties (SHO). Deze afspraak loopt na de huurronde van 2019 af. ‘We gaan dit jaar weer met elkaar in gesprek om een nieuwe meerjarenafspraak te maken,’ aldus Stefan van Schaik. ‘Hiermee willen we huurders wat zekerheid geven over de woonlasten de komende jaren.’