< Terug naar overzicht

Wooncompagnie kiest voor betaalbaar wonen

PageRight_Koersboekje_22 7 mei 2013 - Met het Koersdocument 2013-2016 geeft Wooncompagnie de richting aan voor de komende jaren. Het bieden van goede en betaalbare woningen blijft voorop staan. Om adequaat te kunnen inspelen op veranderende omstandigheden, wil de corporatie de betrokkenheid van bewoners en belangenhouders verder vergroten.

‘Een betrouwbare verhuurder in onzekere tijden’
De corporatie wordt geconfronteerd met een vastzittende woningmarkt, schaarser wordende middelen en strengere ‘spelregels’. ‘Er verandert veel en voor veel mensen is de toekomst onzeker. Voor hen willen wij een betrouwbare verhuurder zijn, waar je fatsoenlijk wordt behandeld en ervan op aan kunt dat je een redelijke prijs betaalt,’ onderstreept Wooncompagnie in het Koersdocument.

Een maatschappelijke missie, juist nu
Ook in Noord-Holland staan de werkgelegenheid en inkomens onder druk. Het aantal mensen met een smalle beurs neemt toe. Ook komen er steeds meer alleenstaande ouderen. Toch nemen de voorzieningen af, zeker in de kleine kernen. De missie van de woningcorporatie, die ruim dertienduizend woningen beheert, staat dus juist in deze tijd recht overeind: goede, betaalbare woningen bieden aan mensen met een bescheiden inkomen of een bijzondere woningbehoefte. Verder blijft Wooncompagnie zich, samen met bewoners en partners, inzetten voor aangenaam wonen op het Noord-Hollandse platteland.

Energiebesparing, op een nuchtere manier
Bij het bouwen en beheren van haar woningen kiest Wooncompagnie bewust voor energiebesparing. Niet in de vorm van spraakmakende projecten, maar juist door vertrouwde oplossingen toe te passen. Op die manier kunnen meer woningen worden aangepakt en wordt de grootste kostenbesparing voor huurders gerealiseerd.

Zo lang mogelijk zelfstandig wonen
Wooncompagnie vindt het belangrijk dat mensen, ook met een zorgvraag, zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. In hun vertrouwde omgeving, op hun eigen stek. Om die reden wordt een steeds groter deel van de woningvoorraad ‘zorggeschikt’ gemaakt, in nauwe samenwerking met de verschillende zorgaanbieders. En vooral ook in samenspraak met de bewoners. Zij kunnen aangeven wat nodig is om langer, aangenaam thuis te wonen en de corporatie speelt daar vervolgens op in.

Van ontwikkelen naar beheren
De komende drie jaar groeit de portefeuille huurwoningen licht, daarna verschuift de ontwikkeling van nieuwbouw steeds meer naar het beheer van de woningvoorraad. Dat betekent overigens niet dat de corporatie minder gaat doen: ‘Het betekent vooral dat we de focus nog meer richten op het bieden van goede en betaalbare huisvesting. De investeringsmogelijkheden die we nog hebben, moeten we echt maximaal inzetten voor onze missie.’ Hierbij ligt de focus, sterker dan voorheen, op instandhouding en woningverbetering. Zo blijft het ook in de toekomst mogelijk om goedkope woningen te verhuren. Met nieuwbouw worden vooral specifieke, nog ontbrekende woningtypen toegevoegd.

Huren betaalbaar houden
Een gezonde financiële positie ziet de corporatie als voorwaarde. ‘De huren moeten namelijk betaalbaar blijven. Dat is hard nodig als we kijken naar de koopkracht van onze bewoners,’ licht de corporatie toe. Daarnaast wil Wooncompagnie de invloed en betrokkenheid van bewoners en maatschappelijke partners verder vergroten. ‘Wij kunnen immers alleen succes boeken als we goed weten wat onze omgeving van ons verwacht,’ aldus de corporatie.

Het Koersdocument inzien?
Het Koersdocument is na te lezen op de website van Wooncompagnie.