< Terug naar overzicht

Redelijke huurprijzen en gematigde huurverhogingen

Huisje Met Geld 12 december 2014 - Bescheiden woningen tegen een bescheiden prijs verhuren: dat is de kerntaak van Wooncompagnie. Daarom voeren we een gematigd huurprijsbeleid en zijn we terughoudend in het doorvoeren van prijsverhogingen.

Opgetrokken wenkbrauwen
Ook aan het eind van 2014 halen woningcorporaties weer de pers. De Parlementaire Enquêtecommissie presenteert haar bevindingen, de Tweede Kamer debatteert over de herziening van de Woningwet, het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting rapporteert over de vermogensontwikkeling en dat alles leidt weer tot een nieuwe stroom aan commentaren. Bij Wooncompagnie houden we ons zoveel mogelijk buiten die discussies. Dat is niet omdat we er geen mening over hebben. Integendeel zelfs: met alles wat we lezen over dienstbare corporaties die de huren laag houden en die invloed geven aan bewoners en belanghouders, zijn we het van harte eens. En we trekken meer dan eens onze wenkbrauwen op, als we constateren dat de sociale huursector wordt afgebroken en dat rekeningen worden afgewenteld op de portemonnee van onze huurders.

Huren bij een corporatie: heel gewoon
Bij Wooncompagnie vinden we inspiratie in een uitspraak die NRC Handelsblad een paar jaar geleden boven een artikel plaatste: “Misschien weet u het niet, maar de kans is groot dat u in een corporatiewoning woont.” Die zin vat de essentie samen van wat honderd jaar volkshuisvesting Nederland heeft opgeleverd. Dat iemand bij een corporatie huurt, is op zich niet zo bijzonder en zeker niet typisch Nederlands. In de meeste westerse landen zijn corporaties actief. Je vindt ze in België, Frankrijk, Engeland en zelfs in Amerika. Bijzonder is wel de omvangrijke sociale huursector in ons land, die de kans dat iemand bij een corporatie huurt inderdaad groot maakt. En tegelijk zorgt die omvang ervoor dat huren bij een corporatie niets bijzonders is, niet iets om je voor te schamen maar gewoon heel gewoon. Dat is in al die andere landen waar ze ook corporaties hebben wel anders. Daar is de kans misschien veel minder groot, maar weet je het wel degelijk als je in een corporatiewoning woont. Dan woon je in een woonblok op een goedkope locatie, samen met lotgenoten die een laag inkomen koppelen aan een gering perspectief op lotsverbetering.

Redelijke huren vormen de kern
Wooncompagnie gelooft in een volwaardige sociale huursector, met een ruim aanbod aan goedkope en betaalbare huurwoningen. Dat blijft het beste recept om de keuzemogelijkheden van mensen met een laag inkomen te verruimen en inkomensconcentraties tegen te gaan. Zeker, die sector mag best wat kleiner worden – maar mag niet verworden tot efficiënte armenhuisvesting, tot een corporatiesector waar je alleen maar mag wonen ‘als je daar recht op hebt’. Om dat schrikbeeld te vermijden, blijven we kiezen voor redelijke huurprijzen en gematigde huurverhogingen. Redelijke huurprijzen vormen in onze opvatting een afspiegeling van de kwaliteit en zijn zo laag als mogelijk maar hoog genoeg om een kostendekkende exploitatie mogelijk te maken. Gematigde huurverhogingen cirkelen in onze opvatting rond het inflatiepercentage, en zijn niet afhankelijk van de hoogte van het inkomen maar van het verschil tussen de huidige huur en de streefhuur.

Gematigde huurverhogingen zijn vanzelfsprekend
In lijn met deze opvattingen hebben we in 2014 onze streefhuren verlaagd, en bedroeg de huurverhoging per 1 juli bij Wooncompagnie gemiddeld slechts 2,6% (waar dat landelijk 3,9% was). De maximale huurverhoging hebben we beperkt tot 3,3% en bij 2.000 woningen hebben we de huurverhoging gewoon op 0% gesteld. In onze meerjarenbegroting gaan we ook de komende jaren uit van een gemiddeld inflatievolgende huurverhoging. Daarmee blijven we ons onderscheiden van wat verreweg de meeste corporaties doen.

Elk nadeel heeft zijn voordeel
Die keuze heeft wel een nadeel. Ons gematigde huurprijsbeleid beperkt de bedrijfswaarde van ons woningbezit en daarmee ook de leen- en investeringsmogelijkheden. En het zorgt ervoor dat we voortdurend op de kosten moeten letten, en elke euro drie keer om moeten draaien voor we hem uitgeven. Of is dat nadeel misschien een voordeel? We horen graag wat u daar van vindt!