< Terug naar overzicht

‘Regionalisering werkt averechts’

30 mei 2016 - Directeur-bestuurders John Hendriks en Stefan van Schaik van Wooncompagnie delen hun mening over de regionalisering en de onlangs gevormde woningmarktregio’s.

Gebonden aan één woningmarktregio
‘In de Woningwet is vastgelegd dat Nederland wordt opgedeeld in meerdere woningmarktregio’s,’ aldus directeur-bestuurder John Hendriks. ‘Gemeenten doen gezamenlijk een voorstel voor het vormen van een woningmarktregio en corporaties mogen nog slechts in één woningmarktregio, de kernregio, uitbreidingsinvesteringen doen. In andere regio’s mogen corporaties het woningbezit alleen beheren en herstructureren.’

Keuze voor twee woningmarktregio’s
Op 20 mei jongstleden kwamen de vertegenwoordigers van de Noord-Hollandse woningmarktregio’s bijeen, op initiatief van gedeputeerde Geldhof van de provincie Noord-Holland. Besloten is Noord-Holland op te delen in twee gebieden: de Metropool Regio Amsterdam en Noord-Holland-Noord.

Noord-Holland-Noord als kernregio
Wooncompagnie kreeg, samen met onder meer Intermaris, Noord-Holland-Noord toegewezen als kernregio. Voor wat betreft regio Waterland wordt de minister verzocht een uitzondering te maken.

Vergaande consequenties
‘Wij hebben als plattelandscorporatie in beide kernregio’s woningbezit,’ stelt directeur-bestuurder Stefan van Schaik. ‘Onze voorkeur ging ook uit naar het vormen van één provincie-brederegio: Noord-Holland. De keuze voor twee woningmarktregio’s heeft namelijk vergaande consequenties.’

Groot risico
‘Het voorstel zoals het er nu ligt, brengt een groot risico met zich mee waar wij de gemeenten in de regio Waterland nadrukkelijk op hebben gewezen. Het risico is dat Wooncompagnie uiteindelijk geen ontheffing krijgt en dat een belangrijk deel van de beschikbare investeringscapaciteit niet kan worden ingezet in de gemeenten Purmerend, Waterland, Edam-Volendam en Beemster.  

‘Waterland eigenaar van een probleem’
‘In onze kernregio mogen wij, en de andere corporaties, uitbreidingsinvesteringen doen, nieuwbouw plegen,’ stelt Hendriks. ‘Noord-Holland-Noord is dus optimaal voorzien. Veel lastiger wordt het voor de regio Waterland, dat nu eigenaar is van een probleem. Die regio is sterk afhankelijk van relatief grote Amsterdamse corporaties, die de Metropool Regio Amsterdam als kernregio hebben. Je kunt je serieus afvragen of die corporaties willen investeren in de kleinere kernen, zoals wij dat sinds jaar en dag doen.’

Structurele uitzonderingsregeling
‘De afspraken over de woningmarktregio’s zijn in beton gegoten en zoals de zaken er nu voor staan, zijn wij voor Waterland afhankelijk van de grillige politiek. Wij vinden dat een onwenselijke situatie en pleiten daarom voor een structuréle uitzonderingsregeling voor dat gebied, anders wordt het voor ons vrijwel onmogelijk in Waterland langetermijninvesteringen te doen.’

Juist een nadelige uitwerking
‘De regionalisering is bedoeld om het ontstaan van grote corporaties zonder lokale binding tegen te gaan, maar in de praktijk blijkt de regeling juist nadelig uit te pakken voor plattelandscorporaties die werkzaam zijn in een wat uitgestrekter gebied,’ zegt Van Schaik. ‘In dat opzicht werkt de regionalisering dus averechts.’

Trots op onze plattelandscorporatie
‘Bovendien zijn verschillende corporaties actief in kernregio Noord-Holland-Noord en het is nog maar de vraag welke consequenties dat op langere termijn zal hebben,’ besluit Hendriks. ‘Voor ons staat één ding vast: we zijn er trots op een plattelandscorporatie te zijn en doen er alles aan om dat te blijven. Wij willen blijvend zorgen voor voldoende, betaalbare woningen, juist ook in de kleinere kernen. Dat is onze missie en die blijft kaarsrecht overeind staan.’