< Terug naar overzicht

Waar ligt in 2018 onze focus?

Stefan van Schaik_bestuurder Wooncompagnie_1 25 januari 2018 - Hoe gaan we in 2018 werk maken van onze vier prestatievelden: tevreden bewoners, voldoende betaalbare woningen, een duurzaam woningaanbod en een aangenaam woonklimaat? Graag deel ik onze speerpunten voor dit jaar.

Een stevige, vernieuwde organisatie
De fysieke inrichting van de vernieuwde organisatie staat stevig, de organisatie werkt kostenbewust en de kosten zijn relatief laag. Op deze punten ligt in 2018 dus geen accent. De focus blijft liggen op het merkbaar maken van de kwaliteits- en efficiencywinst die met het nieuwe organisatiemodel mogelijk is. Daartoe werken we in 2018 verder aan een cultuur waarin teams en medewerkers verantwoordelijkheid nemen voor de te bereiken resultaten.

Betaalbaarheid dankzij gematigd huurbeleid
Als het gaat om betaalbaarheid, wordt de lijn van ons gematigd huurbeleid doorgezet. Dat betekent een inflatievolgende ontwikkeling van de huursom en een huurverhogingsbeleid dat zich richt op het dichterbij brengen van de streefhuren. Hiertoe hebben wij meerjarenafspraken gemaakt met onze huurdersorganisaties. We presteren naar vermogen: de huren kunnen nauwelijks lager en de huuropbouw van ons bezit sluit goed aan bij de samenstelling van de vraag.

Onvoldoende beschikbaarheid
De woningen van Wooncompagnie zijn weliswaar betaalbaar, er komen onvoldoende woningen beschikbaar. Op veel plekken in ons werkgebied schiet het vrijkomende aanbod overduidelijk te kort en komen reguliere woningzoekenden onvoldoende aan bod. Komend jaar halen we alles uit de kast om het aantal verhuizingen op te voeren. Zo ligt er een acquisitieopgave op de nieuwbouwproductie verder op te voeren.

Tevreden bewoners: het kan nog beter
De tevredenheid van bewoners is in 2018 een nadrukkelijk aandachtspunt. De kwaliteit van de dienstverlening en de wijze waarop bewoners worden benaderd, kan nog beter. Hoewel we van onze huurders een keurig rapportcijfer (7,6) krijgen, gaan we dit jaar aan de slag met het nog verder verbeteren van de klantbeleving en onze dienstverlening.

Verschillende doelgroepen
Bij de aanpak van onze voorraad en nieuwbouw richten we ons op woningen die inspelen op de vraag van alleenstaanden en stellen, van jonge starters en senioren. Veranderbare en toegankelijke woningplattegronden en het creƫren van ontmoetingsmogelijkheden zijn aandachtspunten.

In 2020 gemiddeld energielabel B
Wat betreft de verduurzaming van het bezit, gaan we in 2018 op volle kracht verder met het aanbrengen van isolatiemaatregelen, zodat in 2020 gemiddeld label B wordt bereikt en het aantal F- en G-labels zijn geminimaliseerd. In de eerste helft van 2018 maken we een plan van aanpak om de woningvoorraad richting 2050 CO2-neutraal te maken. We starten proefsgewijs projecten in deze richting.

Samen voor een goed woonklimaat
Voor onze bijdrage aan een aangenaam woonklimaat kiezen we voor uitbreiding van onze formatie buurtbeheerders en het werven van een tweede gebiedsregisseur. Daarmee vergroten we onze benaderbaarheid en de kennis van bewoners en buurten.